WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


§ 10.

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia
b) zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikajacych z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie
2) Udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
4) Dostarczanie rodzicom( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 11 .

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2) ocenianie zachowania według kryteriów określonych w § 21 statutu

3) ocenianie bieżące zgodnie ze skalą przyjętą w § 16 statutu

4) ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali i form przyjętych w § 16 i § 21 statutu

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali o której mowa w § 16 ust.2 i § 21 ust. 2 statutu

6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzaj±cych

7) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

8) warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 12 .

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2. Informacje o których mowa w ust. 1 tego paragrafu nauczyciele przekazują:
a) uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a informację o tym zapisuj± w dziennikach lekcyjnych
b) rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu klasowym nie póĽniej jednak niż do końca września danego roku szkolnego, a informację o tym odnotowuje wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Spotkania z rodzicami”. Lista obecności rodziców oraz plan spotkania stanowią dokumentację wychowawcy klasy, która jest przechowywana do zakończenia etapu edukacyjnego.
c) Wymagania edukacyjne wraz ze sposobami sprawdzania osi±gnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) również w sekretariacie szkoły przez cały rok

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania:
a) uczniów na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy w danym roku szkolnym, a informację tę odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych,
b) rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na pierwszym zebraniu klasowym, a informację tę odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych w dziale „Spotkania z rodzicami”. Lista obecności wraz z planem spotkania stanowią dokumentację wychowawcy klasy, która jest przechowywana do zakończenia etapu edukacyjnego.

§ 13 .

1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
- Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) w czasie spotkań indywidualnych oraz konsultacji i wywiadówek zgodnie z przyjętym harmonogramem podanym do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu klasowym .
-Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych ocenach bieżących:
1) poprzez wpis do zeszytu lekcyjnego. Oceny te powinny być podpisane przez rodzica ( prawnego opiekuna) dziecka.
2) W czasie wywiadówek poprzez przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) kartek z wpisanymi ocenami bieżącymi ucznia z poszczególnych przedmiotów
3) W czasie rozmów indywidualnych rodzicami ( opiekunami prawnymi)

§ 14 .

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1999r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą z zastrzeżeniem ustępu 1b.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , sztuki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywi±zywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 15 .

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wych-fiz. informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 16 .

1. W klasach IV - VI ustala się następującą skalę oceniania klasyfikacji śródrocznej i rocznej
st. celujący - 6
st. bardzo dobry - 5
st. dobry - 4
st. dostateczny - 3
st. dopuszczający - 2
st. niedostateczny - 1
2. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną .
3. Oceny bieżące w klasach IV-VI są następujące:
celujący
bardzo dobry +
bardzo dobry
dobry +
dobry
dostateczny +
dostateczny
dopuszczający +
dopuszczający
niedostateczny
4. Dopuszcza się stosowanie "+" i "-" jako informacji o pozytywach i negatywach.§ 17 .

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów danej klasie, oraz b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

Ocenę dobry otrzymuje uczeń który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie je stosuje, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje (wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń , który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz
b) nie jest w stanie rozwi±zać ( wykonać) zadań o niewielkim ( elementarnym) stopniu trudności mimo pomocy udzielanej przez nauczyciela .

Znak „+” przy stopniach od dopuszczającego do bardzo dobry stosuje się jako zachęta dla ucznia który wykazał się duż± prac± mimo małych możliwości i zdolności.

W klasach I - III ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Ocenianie bieżące – stosujemy podczas każdego zajęcia eksponujemy osiągnięcia indywidualne dziecka. W pierwszym semestrze klasy pierwszej stosujemy stemple, które obok określeń: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, pomyśl, pracuj więcej, przedstawiają adekwatny do określenia obrazek (słońce bez chmurki i chmurką przesłaniającą je w różnych stadiach) . Od drugiego semestru klasy pierwszej obok oceny werbalnej stosujemy oceny cyfrowe:
6 – wspaniale,
5 – bardzo dobrze,
4 –ładnie,
3 –postaraj się,
2 – słabo,
1 –spróbuj jeszcze raz.
Dokumentację oceny dokonuje się w dzienniku lekcyjnym, zeszytach, kartach pracy za pomocą skali cyfrowej: 6,5,4,3,2,1.
Ocena z religii w kl. I - III jest wyrażana cyfrą, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zgodnie ze skalą, o której mowa w § 16 statutu.

§ 18 .

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowi±zków określonych w § statutu,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się we szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala się według Skali:
1) wzorowe – wz.
2) bardzo dobre – bdb.
3) dobre - db.
4) poprawne – pop.
5) nieodpowiednie – ndp
6) naganne - ng
Kryteria szczegółowe ustalania oceny z zachowania: Ocenę wzorową otrzymuje uczeń , który:
a) Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jes t pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i w środowisku.
b) Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę .
c) Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
d) Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły (patrz : Prawa i obowiązki ucznia ).
e) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli.
f) Systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nie- obecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
g) Nie spóĽnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne ( w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóĽnienia na pierwsz± godz. lekcyjną).
h) Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę.
i) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
j) Dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia.
k) Nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia).
l) Nie używa nigdy wulgarnego słownictwa.
ł) Zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły (patrz: Regulamin Szkoły).

Ocenę bardzo dobrą , otrzymuje uczeń, który:
a) Bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce.
b) Na tle klasy wyróżnia się kultur± osobist± wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
c) Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
d) Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły.
e) Dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywi±zuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciel .
f) Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
g) Nie spóźnia się na zajęcia ( ma w semestrze nie więcej niż 3 spóźnienia i to tylko na swoje pierwsze zajęcia lekcyjne).
h) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów
i) Dba o zdrowie i higienę swoją , innych i otoczenia.
j) Nie ulega nałogom (patrz: pkt. 1 lit. k.).
k) Nie używa wulgarnego słownictwa.
W semestrze nie może otrzymać więcej niż 3 uwagi o braku zmiany obuwia na szkolne.

Ocenę dobrą , otrzymuje uczeń, który:
a) Dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce.
b) Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
c) Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
d) Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły.
e) Dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywi±zuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli.
f) Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
g) Nie spóźnia się na zajęcia ( ma w semestrze nie więcej niż 5 spóźnień i to tylko na swoje pierwsze zajęcia lekcyjne).
h) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów
i) Dba o zdrowie i higienę swoją , innych i otoczenia.
j) Nie ulega nałogom (patrz: pkt. 1 lit. k.).
k) Nie używa wulgarnego słownictwa.
l) W semestrze nie może otrzymać więcej niż 5 uwag o braku zmiany obuwia na szkolne.

Ocenę poprawną, otrzymuje uczeń który:
a) Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Statutem Szkoły.
b) Cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów.
c) Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków.
d) Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
e) Przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój, niestosowanie makijażu).
f) Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów.
g) Nie prowokuje kłótni konfliktów i bójek.
h) Nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi.
i) W semestrze nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 9 razy.
j) W semestrze ma nie więcej niż 7 nieusprawiedliwionych nieobecności.
k) W ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 uwag o niezmienianiu obuwia na szkolne oraz nie więcej niż 10 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu.
l) Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Statutem Szkoły.
b) Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły.
c) Znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi.
d) Nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia.
e) Nie przestrzega stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.
f) Nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków.
g) Nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą.
h) W semestrze spóźnił się na zajęcia więcej niż 9 razy.
i) W semestrze ma więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności
j) Wdaje się w bójki i konflikty.
k) Niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz swoich mienie kolegów.
l) Stosuje szantaż lub zastraszanie.
m) Ulega nałogom.
n) Bardzo często nie zmienia obuwia na szkolne.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Statutem Szkoły.
b) Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły.
c) Znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi.
d) Nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia.
e) Nie przestrzega stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę.
f) Nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków.
g) Nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą.
h) W semestrze spóźnił się na zajęcia więcej niż 15 razy.
i) Nie przychodzi na lekcje - wagaruje
j) Wdaje się w bójki , często prowokuje kłótnie i konflikty.
k) Niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz swoich mienie kolegów.
l) Stosuje szantaż lub zastraszanie.
ł) Działa w nieformalnych grupach takich jak bandy młodzieżowe, gangi, sekty.
m) Ulega nałogom i namawia do tego innych.
n) Ma na swoim koncie czyny przestępcze.

Ocena z zachowania , zgodnie z przepisami , nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania , promocję i ukończenie szkoły.

Decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy po:
1) zasięgnięciu ustnej opinii innych nauczycieli uczących w danym oddziale w czasie spotkania tego zespołu nie później jednak niż 3 dni przed ustaleniem oceny.
2) zasięgnięciu opinii właściwego zespołu klasowego oraz ucznia w formie ustnej na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną

Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna jeżeli została ustalona z uwzględnieniem zapisów ust. 8 tego paragrafu i paragrafów 12, 13, 17.§ 19 .

1. Uczeń może poprawić ocenę bieżącą za zgodą nauczyciela przedmiotu, w terminie i formie określonej przez tego nauczyciela, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania oceny, którą chce poprawić.

2. Całolekcyjne formy oceniania takie jak : prace klasowe, sprawdziany, testy, obejmujące duży zakres treści programowych, nauczyciele zapowiadają nie później niż tydzień przed zaplanowanym terminem. Wciągu tygodnia w danym oddziale można przeprowadzić tylko trzy tego typu sprawdziany, nie więcej niż jeden dziennie.

3. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i oddane uczniom w ci±gu 14 dni od napisania.

4.Nauczyciel ocenia uczniów w ciągu całego semestru, stosując różne formy oceniania bieżącego (kartkówka, klasówka, praca domowa, wypowiedź ustna, praca w grupie, efekty pracy ucznia, prace manualne).

5. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń może, być nie przygotowany do zajęć w pierwszym dniu pobytu w szkole po nieobecności. Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie braków w terminie określonym przez nauczyciela.

6. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza na podstawie których ustala się przewidywane oceny i wystawia oceny klasyfikacyjne nie powinna być mniejsza niż 3.

7. Nie ocenia się uczniów na drugi dzień po powrocie z wycieczki szkolnej całodniowej lub kilkudniowej


§ 20 .

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
a) I trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego aż do ostatniego dnia stycznia.
b) II trwa od pierwszego dnia zajęć po feriach zimowych aż do ostatniego dnia wakacji letnich.

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza, nie później jednak niż w ostatnim dniu zajęć przed feriami zimowymi. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na koniec roku szkolnego nie później jednak niż w ostatnim dniu przed feriami letnimi.

Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania . Oceny te są opisowe. Zgodnie z § 21 ust.3 i § 22 ust. 4 w przypadku zdobycia przez dziecko wiadomości i umiejętności przynajmniej na poziomie koniecznym do dalszego kontynuowania nauki, roczną ocenę opisową uzupełnia klauzula „pozytywna”.

Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen ze sprawowania według skali, o której mowa w § 16 ust. 1. § 18 ust. 2.statutu.

Oceny śródroczne z przedmiotów realizowanych zgodnie ze szkolnym planem nauczania tylko do półrocza danego roku szkolnego są ocenami rocznymi z tego przedmiotu.

Oceny końcoworoczne z przedmiotów realizowanych zgodnie z planem nauczania tylko w klasach programowo niższych są ocenami rocznymi z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną wpisując proponowaną ocenę do zeszytu przedmiotowego ucznia. Na następnych zajęciach nauczyciele sprawdzają podpis rodzica pod informacją.

Wychowawca klasy informuje rodzica ucznia zagrożonego oceną niedostateczną i ewentualnym nie promowaniem do klasy następnej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną . Informację przesyła pocztą.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.§ 21 .

Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. długotrwałej choroby nauczyciela ) inny, wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy .

Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna, jest jego zdaniem lub jego rodziców (opiekunów prawnych) zaniżona.

Egzamin sprawdzaj±cy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodzica, złożona do dyrektora szkoły nie później jednak niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze roku szkolnego. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym semestrze, roku szkolnym.

Przyjmuje się dokumentowanie oraz tryb składania egzaminu sprawdzającego właściwy dla egzaminu poprawkowego.§ 22 .

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
- umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych,
- udzielenie pomocy przez nauczyciela ucz±cego, w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenia materiału do uzupełnienia na części,
- zorganizowanie (przez wychowawcę) pomocy koleżeńskiej.§ 23 .

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odmiennych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniajacy obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego przyjmuje się taki jak w przypadku egzaminu poprawkowego.

6.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, uczniem oraz jego rodzicami.

8. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w klasyfikacji końcoworocznej, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego z zastrzeżeniem podpunktu a).
a) Termin egzaminu klasyfikacyjnego ucznia kl. VI. powinien być tak ustalony, aby uczeń mógł przystąpić do sprawdzianu przed 31 sierpnia.§ 24 .

Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy następnej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

Pocz±wszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem §§ 16 i 18, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz zaliczenie ścieżek edukacyjnych z zastrzeżeniem § 27 ust. 9.

Uczeń który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 4.

Ucznia kl. I - III można pozostawić w tej samej klasie tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia. Dostarczenie przez rodziców opinii do szkoły jest równoznaczne z ich zgodą. W przypadku braku zgody rodziców na pozostawienie ucznia w tej samej klasie, są oni obowiązani podpisać stosowne oświadczenie.

Uczeń, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programu dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Począwszy od kl. IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli spełnia następujące warunki :
- średnia ocen z wszystkich przedmiotów nauczanych w danym oddziale przekracza 4,75
- Ocena z zachowania jest co najmniej dobra.
- Oceny z poszczególnych przedmiotów są co najmniej dobre

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną

Uczniowie którzy w klasyfikacji końcoworocznej otrzymali świadectwo z wyróżnieniem lub wykazali się szczególn± aktywnością społeczną i zaangażowaniem na rzecz szkoły ( zawody sportowe , konkursy ) uhonorowani zostają nagrodami książkowymi.

Wszyscy uczniowie oddziału „0” otrzymują dyplom ukończenia Oddziału Przedszkolnego.§ 25 .

Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy VI , uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyj±tkiem egzaminu z sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi: - Dyrektor szkoły jako przewodniczący
- Nauczyciel prowadz±cy dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
- Nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne - jako członek.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje za zgodą dyrektora tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu sporz±dza się protokół zawierający :
- Skład komisji,
- Termin egzaminu
- Pytania egzaminacyjne,
- Wynik egzaminu
- Ocenę ustaloną przez komisję
Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.§ 26 .

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe niż niedostateczne, ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mówi § 27 ust. 1.

Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakończonych w klasach programowo niższych.§ 27 .

Wewnątrzszkony System Oceniania podlega monitorowaniu dwa razy w semestrze.

Przeprowadza je dyrektor szkoły w ramach planu nadzoru pedagogicznego